Speiseplan (Mensa)

aktuelle Woche

SpeiseplanKW5.pdf (461.65 KB)

kommende Woche

SpeiseplanKW5.pdf (461.65 KB)